top of page

Active Hallingdal - Medlemsvilkår

1. Treningssenterets hovedprodukt er løpende abonnements medlemskap til vårt treningssenter med eller uten bindingstid. Alle avtaler med bindingstid går automatisk over til løpende avtaler etter bindingstidens utløp.

 

2. Medlemskapet løper fra den dagen du melder deg inn. Ved innmelding blir du belastet for treningsavgift for en måned. 

 

3. Medlemsavtaler med bindingstid kan ikke sies opp i bindingstiden. Dersom du ønsker å avslutte avtalen i bindingstiden må resterende avtalebeløp innbetales ved oppsigelse. For bindende avtaler som har gått over til løpende etter bindingstiden er oppsigelsesperioden 1 måned og løper fra den 01. i påfølgende måned.

3.1. I enkelte situasjoner kan en søke om å avslutte medlemskap hvor bindingsperioden ikke er utløpt. I slike tilfeller må medlemmet kunne dokumentere at det foreligger særskilte omstendigheter utenfor medlemmets kontroll som er årsaken til oppsigelsen. Disse omstendighetene må være årsaken til at medlemmet ikke lenger har mulighet til å benytte seg av medlemskapet. Søknad om oppsigelse må sendes skriftlig til Thon Active Hallingdal på hallingdal.resepsjon@olavthon.no, og søknaden skal behandles senest innen to (2) uker etter at søknaden er mottatt.  

4. Treningssenteret har 15-års aldersgrense, og du kan bli bedt om å vise legitimasjon. Oppdager vi at du er under 15 år, avsluttes medlemskapet umiddelbart, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert.

 

Adgang

 

5. Du må alltid ha med ditt personlige adgangskort til trening. Det er dette som gir deg adgang til senteret. Adgangskort henter du hos en av våre samarbeidspartnere, som er nærmere beskrevet i sms sendt når adgangskort blir produsert.

 

6. Som medlem hos Active Hallingdal kan du trene på alle våre senter.

 

Medlemskort

 

7. Mister eller skader et medlem et medlemskort må dette umiddelbart meldes til Treningssenteret på “Min side”, og vi vil utstede et nytt kort. En kortavgift pålydende kr 200,- vil bli trukket fra oppgitte betalingskort. Kortet kan hentes på oppgitt sted, sms med nærmere beskrivelse vil bli sendt når kortet produseres.

 

7.1.  Medlemskapet hos Treningssenteret er personlig og adgangskort skal ikke overlates/lånes til andre. Hvis to passerer på samme adgangskort, blir videokameraet ved inngangspartiet aktivert og vaktsentralen varslet. Medlemskapet kan etter en slik hendelse bli avsluttet uten ytterligere varsel, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert.

Administrasjon av medlemskapet

8. Som medlem hos Treningssenteret administrer du selv ditt eget medlemskap på minside. Dette betyr at du selv må logge deg inn på minside dersom du ønsker å endre personopplysninger, primærsenter, betalingskort, legge inn fryseperiode, avslutte medlemskapet etc. Oppsigelse pr. e-post eller brev er ikke gyldig.
Du vil ved frys av medlemskap, eller avslutning av medlemskap, motta en kvittering på e-post med bekreftelse på utført ønske.

 

9. Ved oppsigelse av medlemskap er oppsigelsestiden 1 måned, medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter oppsigelse.

 

10. Det er mulig å fryse medlemskap med binding i inntil 3 måneder av gangen. Dersom du er medlem på et senter hvor medlemskapasiteten er fullt utnyttet kan du maksimalt fryse 1 måned av gangen. Frys av medlemskap må registreres måneden før ønsket fryseperiode starter.

 

11. Du er ansvarlig for å holde dine medlemsopplysninger oppdatert til enhver tid. Du har tilgang til å endre dem på minside. Treningssenteret fraskriver seg ansvar for feil i opplysninger du har registrert.

 

12. Alle henvendelser vedrørende ditt medlemskap skal rettes til support på Minside. Denne har du tilgang til som medlem.

 

Betaling

13. Som medlem hos Treningssenteret aksepterer du at betalingskortet ditt belastes med den avtalte treningsavgiften hver måned.
Du er selv ansvarlig for å ha korrekte betalingsopplysninger til enhver tid, for eksempel å påse at betalingskortet er gyldig. Betalingsopplysningene kan du endre på minside.

 

14. Treningssenteret sender ut påminnelser via mail og SMS for ubetalt medlemsavgift, samt varsel om automatisk utmeldelse, dersom betaling uteblir. Etter gjentatte varsler sendes utestående beløp til inkasso. Kvittering for betalt medlemsavgift ligger tilgjengelig på minside under ”Betalinger”

 

Angrefrist

Som kunde hos Treningssenteret har du full angrerett på din bestilling fra internett inntil 14 dager.

Dersom du har kjøpt tjeneste av Instinct ved fjernsalg, herunder telefonsalg eller netthandel eller utenfor fast forretningslokale, og likevel ikke ønsker denne, har du angrerett i 14 dager etter at Treningssenteret har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.
 

Sikkerhet og trivselsregler

15. Som medlem hos Treningssenteret skal du gjøre deg kjent med Sikkerhetsplanen for senteret du trener på. Dette er en tegning av senteret med informasjon om nødutganger, brannelementer, calling-stasjoner, førstehjelpsskrin og informasjon om hvordan du skal forholde deg til ulike hendelser som kan skje på senteret.

 

16. Treningssenteret har delvis bemannede treningssentre og derfor kameraovervåkning for å avverge og oppklare hærverk og andre forhold. Kameraovervåkningen kan bidra til å hjelpe deg dersom det skjer ulykker og lignende. Som medlem samtykker du til dette.

 

17. Trening hos Treningssenteret skjer på eget ansvar, og du har selv ansvar for eiendeler du medbringer til senteret. Mens du trener, skal private eiendeler oppbevares i låsbart skap. Husk å ta med egen hengelås!

 

18. Som medlem hos Treningssenteret forplikter du deg til å følge de til enhver tid gjeldende trivselsregler, som er tilgjengelige lokalt på hvert senter.

 

19. Treningssenteret kan, uten forvarsel, si opp medlemsavtalen ved brudd på medlemsvilkårene eller trivselsreglene, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert.

 

Antidoping

20. Som medlem hos Treningssenteret bekrefter du at du ikke bruker stimuli eller doping som står oppført på listen til Antidoping Norge, og du bekrefter at du frivillig vil la deg dopingteste. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning.

 

21. Treningssenteret ønsker et sunt treningsmiljø og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant kundene. Alle medlemmer hos Treningssenteret må ta avstand fra bruk av dopingmidler. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen og gir Treningssenteret rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Om Treningssenteret registrerer tegn eller symptomer på bruk av dopingmidler, vil du bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil du bli forelagt en avtale/erklæring om dopingkontroll, som forplikter deg til senere å avgi dopingprøve mens du befinner deg på treningssenteret, dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Hvis du ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av medlemsvilkårene, og det gir Treningssenteret rett til å heve medlemsavtalen.

 

22. Dersom man opplever å teste positiv på en dopingprøve, vil man risikere å bli politianmeldt.

 

Personvern

 

23. Som medlem hos Treningssenteret samtykker du til at Treningssenteret innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette for å administrere kundeforholdet, (Minside) og for å optimalisere vårt treningstilbud og åpningstider. I denne forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia, og lagrer tidspunktet for når du registrerte din personlige adgangskort på våre treningssentre.

 

24. Som medlem samtykker du til at Treningssenteret kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

 

25. Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem hos Treningssenteret, og i en periode på etter opphør av avtalen. Dette gjelder likevel ikke opplysninger om statistikk for besøk ved det enkelte treningssenter som lagres i 1 år, og deretter anonymiseres. Som medlem har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, samt å få disse rettet og/eller supplert. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket da det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov (for eksempel opplysninger for administrering av kundeforholdet). Ansvarlig for behandling av personopplysningene er Treningssenteret  ved daglig leder. Henvendelser kan rettes til oss via support på minside

 

26. Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving og regnskapsbehandling.

Treningssenterets rettigheter

 

27. Treningssenteret kan, uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, men likevel begrenset til 3% pr. år. Andre prisendringer forutsetter 30 dagers varsel pr. e-post og/eller SMS.

 

28. Treningssenter-sentrene skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet, slik at du som medlem kan trene under de beste forhold. For å kunne utføre nødvendig vedlikehold forbeholder Treningssenteret seg retten til, på et hvilket som helst tidspunkt, å kunne stenge sentrene inntil 5 dager pr. kalenderår.

 

29. Treningssenteret har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal Treningssenteret varsle medlemmene før endringene trer i kraft.

 

Personvernerklæringer

 

1. Generelt

Treningssenteret tar ditt personvern alvorlig og vil verne om dine opplysninger og påse at disse kun benyttes til på forhånd
bestemte formål. Det vil kun være enkelte av Treningssenteret ansatte som vil ha fullt innblikk i dine personopplysninger,
og vi har gode rutiner for å sikre og håndtere opplysningene. Behandlingsansvarlig er daglig leder Treningssenteret 

 

2. Hva vi benytter personopplysningene til

Treningssenteret bruker dine personopplysninger til blant annet til:

  1. å administrere ditt kundeforhold

  2. å måle antall brukere ved det enkelte treningssenter slik at vi kan optimalisere treningstilbudet vårt

  3. Innsyn, retting, supplering og sletting

 

Som medlem hos Treningssenteret har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, og kreve disse rettet og/eller supplert. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger da det er frivillig å gi fra seg disse.
Dette gjelder likevel ikke for opplysninger som etter personopplysningsloven kan oppbevares og behandles uten samtykke, for eksempel opplysninger som er nødvendig for å administrere ditt kundeforhold med oss. Dersom du ønsker innsyn, retting, supplering eller sletting ber vi om at du tar kontakt med oss på via support på minside. Vi vil besvare din henvendelse uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager.

 

4. Lagring

Vi lagrer ovennevnte personopplysninger så lenge du er medlem hos Treningssenteret, og i en periode på etter opphør av avtalen.

 

5. Utlevering

Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving, regnskapsbehandling og til de som forestår kameraovervåkningen i våre sentre.

 

6. Kontakt og nyhetsbrev

Treningssenteret benytter personopplysningene for å komme i kontakt med deg og holde deg informert om Treningssenteret og treningssentrene. Som medlem har du samtykket til at Treningssenteret kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

 

7. Kameraovervåking

Treningssenteret har ubemannede treningssentre. På denne måten holder vi kostnadene nede. Som kjent kan det forekomme hærverk og ulykker på bemannede og ubemannede treningssentre. Treningssenteret har derfor kameraovervåkning. Kameraovervåkningen er automatisert, og innsyn i opptakene vil kun bli gjort dersom vi har mottatt melding om at noe har skjedd i ett våre treningssentre som nødvendiggjør slikt innsyn. Opplysningene lagres ikke lenger enn 7 dager, men inntil 30 dager dersom det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare forhold eller ulykker.

 

8. Cookies

En informasjonskapsel (cookie) er en tekstfil som en webserver kan lagre på brukerens harddisk når denne laster ned sider fra den aktuelle serveren. Formålet med en slik fil er primært å lagre opplysninger om brukerens interaksjon med serveren for å kunne gjenkjenne brukeren ved senere anledninger og effektivisere senere besøk på samme nettsted.

 

30. Refundering

Av grunner forårsaket feil fra vår side kan du kreve refundering.  

Vi kontrollerer alle gjenstander som er returnert som skadede eller defekte. I tilfelle vi ikke finner feil, forbeholder vi oss retten til å belaste deg for varen / varene og for å gjenvinne våre gebyrer og utgifter fra deg. 

 

- Mitt betalingskort er endret / utløpt -

 

Hvordan mottar jeg tilbakebetalingen min? Vi behandler alle refusjoner til det originale kortet som ble brukt når du bestilte bestillingen. Hvis kortet ditt er utløpt, utbetales det direkte til ditt kontonummer.

 

- Når mottar jeg tilbakebetalingen min? - 

 

Vi handler alle refusjoner [samme dag vi mottar varene tilbake / innen 1 dager etter behandlet bestilling, og det kan ta opptil 3 virkedager for at refusjonen skal vises på ditt kort.

 

Sikkerhet- og trivselsregler

 

Hos Treningssenteret ønsker vi at alle skal ha det hyggelig mens de trener. Her ser du våre trivselsregler som bidrar til et godt treningsmiljø for alle.

 

1. Bidra til et godt treningsmiljø

Hos Treningssenteret ønsker vi å ha et hyggelig treningsmiljø. Derfor viser vi respekt for alle som trener. Bidra til å gjøre det trivelig for alle.

 

2. Innesko

Grus, møkk og slaps inne på senteret er ikke hyggelig for noen. Derfor må alle trene med rene innesko. Utesko kan plasseres i garderobeskap i medbrakt pose.

 

3. Rent treningstøy og god hygiene

Alle må ha rent treningstøy og praktisere god hygiene.

 

4. Adgang/ankomst

Bruk ditt personlige medlemskort ved registrering inn på senteret. Medlemskortet kan kun benyttes av medlemskapets eier.

 

5. Bekledning

Vi ønsker ikke å bidra til økt kroppspress. Derfor er minimum bekledning hos oss singlet som dekker bryst, og shorts som dekker rumpa. Du kan ikke trene i jeans, bare føtter, eller liknende.

 

6. Bruk skap

Bagger, jakker og andre eiendeler skal ikke tas med rundt på senteret. Benytt låsbare skap. Skapene er for alle medlemmer, så tøm skapet før du drar fra treningssenteret. Låste skap vil bli åpnet ved dagens slutt og innholdet i skapet oppbevares i på senteret i tre uker. Treningssenteret er ikke ansvarlig for eiendeler som oppbevares i skapene.

 

7. Rydd etter deg

Som medlem hos oss har du ansvar for å rydde på plass alle vektene og utstyret du har brukt.

 

8. Bruk av apparater/utstyr

Treningsutstyr skal behandles med omhu og skal kun benyttes til de øvelser de er beregnet til. Håndvekter og utstyr skal ikke slippes eller kastes. Ved spørsmål om bruk av utstyr kan du alltid spørre oss om råd. Bruk av kalk, magnesium og liknende på senteret er ikke tillatt.

 

9. Vask/tørk apparater

Det er bra å svette når du trener, men tenk på andre medlemmer. Vask alltid apparatene etter deg. Papir og sprayflaske med desinfeksjonsmiddel finner du plassert flere steder på senteret. Bruk gjerne håndkle når du trener på matter og styrke- og kondisjonsapparater.

10. Antidoping

All form for doping strengt forbudt og medfører utestengelse.

 

11. Mobil/foto

Vis hensyn ved mobilbruk. Det er lov å ta en treningsselfie, men det er ikke sikkert at andre vil bli med på bildet uten å bli spurt. Ha mobilen på lydløs under trening, og hold mobilsamtaler til et minimum når du er på senteret.

 

12. Sikkerhet

På Treningssenteret tar vi vare på hverandre. Ser du noen som trenger assistanse – hjelp vedkommende.

bottom of page